پیش گفتار بر چاپ فارسی کتاب " الفبای مارکسیزم : از جامعه طبقاتی تا کمونیسم"

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
پیش گفتار بر چاپ فارسی کتاب " الفبای مارکسیزم : از جامعه طبقاتی تا کمونیسم " تیتر فارسی

Perface to the persian edition of the "From Class Society to Communism: an Introduction to Marxism"

 

هوشنگ سپهر                                                                                                        Author: Houshang Sepehr

مؤلف
  انتشارات
  چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی
  تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                            نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique