معرفی و بررسی کتاب " پول و قدرت - یك نظریه ماركسیستی از بوروكراسی"

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
معرفی و بررسی کتاب " پول و قدرت - یك نظریه ماركسیستی از بوروكراسی " تیتر فارسی

Introduction and review of  the "Power and Money : A marxist Theory of Bureaucracy", In Defense of Marxism, N° 2.1999, Paris.

 

هوشنگ سپهر(نسیم)                                                                                                    Author: Houshang Sepehr

مؤلف

نشریه در دفاع از مارکسیزم، جلد دوم، پاریس

انتشارات

۱۳۷۷

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

۹

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                          نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique