۱۹۲۱- ۱۹۲۰ سال های تاریک لنین و تروتسکی

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
۱۹۲۱- ۱۹۲۰ سال های تاریک لنین و تروتسکی تیتر فارسی

"1920-1921, Dark years of Lenin and Trotsky", October 1917;Coup d'état or social revolution?, chapter 6. 1992

تیتر اصلی و مأخذ

هوشنگ سپهر(شایان)                                                                      Translaled into persian by Houshang Sepehr

مترجم

نشریه در دفاع از مارکسیزم، جلد دوم

انتشارات

۱۳۷۹

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

۲۰

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                          نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique