جهت گیری بلشویک ها

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
جهت گیری بلشویک ها تیتر فارسی

"The Bolshoviks orientation", October 1917; Coup d'état or social revolution?, chapter 5.1992.

تیتر اصلی و مأخذ

هوشنگ سپهر(م. آگاه)                                                                        Translaled into persian by Houshang Sepehr

مترجم

نشریه در دفاع از مارکسیزم، جلد اول

انتشارات

۱۳۷۷

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

۱۹

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                         نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique