در باره ماهیت شوروی - مصاحبه دنیس برژه با مندل

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
در باره ماهیت شوروی - مصاحبه دنیس برژه با مندل تیتر فارسی

"Sur la nature de l'URSS", Entretien avec Ernest Mandel, Par Denis Bergert, Critique Communiste, n°18-19, 1977, Paris.

تیتر اصلی و مأخذ

ا.ب، وصابر                                                                                                  Translaled into persian by A. B. & Sabber

مترجم

سوسیالیزم و انقلاب، دوره اول، شماره ۲ ، ۱۳۶۴، پاریس

انتشارات

۱۳۶۴

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

۱۳

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                           نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique