درباره مجمع الجزایرگولاگ

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
درباره مجمع الجزایر گولاگ تیتر فارسی

The Gulag Archipelago Solzhenitsyn’s Assault on Stalinism and the October Revolution ", International Press Correspondence,  No. 0, May 9, 1974, pp. 19–24.

تیتر اصلی و مأخذ

نشریه کندوکاو شمارۀ ۲                                                                          Translated into persian by : Kand o Kave 

مترجم

 

انتشارات

فروردین ۱۳۵۴

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

۹

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                         نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique