چگونه مارکس بی معنا می شود؟

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
چگونه مارکس بی معنا می شود؟ تیتر فارسی

"How To Make No Sense of Marx?", published in Analyzing Marxism. New essays on Analytical Marxism, Canadian Journal of Philosophy, Supplementary Vol. 15, 1989, The University of Calgary Press,.

تیتر اصلی و مأخذ

شیرین پارسائی                                                                                    Translaled into persian by Shirin Parsaii

مترجم

بیدار

انتشارات

۱۹۸۸

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

۱۹

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                          نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique