قوانين رشد ناموزون

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
قوانين رشد ناموزون تیتر فارسی

"The Laws of Uneven Development‎" , London : New Left Review I/59, January-February 1970

تیتر اصلی و مأخذ

ح. رياحي                                                                                                   Translaled into persian by H. Riahi

مترجم

بیدار

انتشارات

۱۳۹۱

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

 

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                         نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique