مفاهیم تشکیلاتی نزد لنینن

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
مفاهیم تشکیلاتی نزد لنینن تیتر فارسی

"Lenin's organisational concepts", October 1917; Coup d'état or social revolution?, chapter 6, Notebooks for Study and Research, No. 17/18, 1992

تیتر اصلی و مأخذ

هوشنگ سپهر(خسرو داور)                                                                   Translaled into persian by Houshang Sepehr

مترجم

نشریه در دفاع از مارکسیزم، جلد اول

انتشارات

۱۳۷۷

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

۲۹

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                         نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique