نظریه لنینیستی سازماندهی و ربط امروزی آن - بررسی انکشاف آگاهی طبقاتی نزد طبقه کارگر

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
نظریه لنینیستی سازماندهی و ربط امروزی آن - بررسی انکشاف آگاهی طبقاتی نزد طبقه کارگر تیتر فارسی

"The Leninist Theory of Organisation", International Socialist Review, Vol.31, No.9, December 1970, London.

تیتر اصلی و مأخذ

هوشنگ سپهر(م. آگاه)                                                                      Translaled into persian by Houshang Sepehr

مترجم

انتشارات طلیعه

انتشارات

۱۳۵۹

چاپ اول

۱۳۸۸

چاپ د وم

۱۳۸۸

چاپ الکتروتیکی

۶۵

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                          نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique