ارزیابی نقش مائو

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
ارزیابی نقش مائو تیتر فارسی

"Mao: entre Lénine et Staline ", La Gauche, 16 septembre 1976.

تیتر اصلی و مأخذ

نشریه کندوکاو شمارۀ ۴                                                                       Translated into persian by : Kand o Kave 

مترجم

 

انتشارات

پائیز ۱۳۵۵

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

۱

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                         نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique