مارکس، بحران کنونی و آینده کار

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
مارکس، بحران کنونی و آینده کار تیتر فارسی

"Marx, la crise actuelle et l’avenir du travail humain", Revue Quatrième Internationale n°20, mai 1986

تیتر اصلی و مأخذ

هوشنگ سپهر(هندرد)                                                                       Translaled into persian by Houshang Sepehr

مترجم

نشریه در دفاع از مارکسیزم، جلد دوم

انتشارات

۱۳۷۹

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

۲۶

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                           نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique