تئوری مارکسیستی دولت

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
تئوری مارکسیستی دولت تیتر فارسی

"Marxist theory of the state", 1969.

تیتر اصلی و مأخذ

هوشنگ سپهر(م. آگاه)                                                                        Translaled into persian by Houshang Sepehr

مترجم

انتشارات طلیعه

انتشارات

۱۹۶۸

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

؟؟؟؟

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                         نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique