رازوارگی سرمایه داری دولتی

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
رازوارگی سرمایه داری دولتی تیتر فارسی

"Mystification of the state capitalism", Readings in State Capitalism, IMG, London 1973

تیتر اصلی و مأخذ

هوشنگ سپهر(خسرو)                                                                        Translaled into persian by Houshang Sepehr

مترجم

سوسیالیزم و انقلاب، دوره دوم، شماره ۴، پاریس

انتشارات

۱۹۸۸

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

۱۴

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                        نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique