نقش پرولتاریا

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
نقش پرولتاریا تیتر فارسی

"The role of Proletariat", (International, January-April 1983, Volume 8 No. 1 & 2), pages 14 – 18.

تیتر اصلی و مأخذ

سوسیالیزم و انقلاب                                                                       Translaled into persian by Socialism va Enghlab

مترجم

سوسیالیزم و انقلاب، دوره اول، شماره ۴، ۱۳۶۲، پاریس

انتشارات

۱۳۶۲

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

۱۹

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                         نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique