رابطه خود سازماندهى طبقاتى و حزب پيشاهنگ

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
رابطه خود سازماندهى طبقاتى و حزب پيشاهنگ تیتر فارسی

"Trotsky’s conception of self-organisation and the vanguard party", Quatrième Internationale, No.36, pp.35-49, 1990

تیتر اصلی و مأخذ

ح. ریاحی                                                                                                   Translaled into persian by H. Riahi

مترجم

بیدار

انتشارات

۱۳۸۶

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

۱۹

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                         نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique