دموکراسی سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتری

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
دموکراسی سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتری تیتر فارسی

"The Dictatorship of the proletariat and socialist democracy", Resolution of the Fourth International (USFI), 1978. 

تیتر اصلی و مأخذ

هوشنگ سپهر(خسرو داور)                                                               Translaled into persian by Houshang Sepehr

مترجم

نشریه کندوکاو، شماره ۷، لندن

انتشارات

۱۳۵۷

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

۳۱

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                         نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique