ریشه های تاریخی و نظری بلشویزم

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
ریشه های تاریخی و نظری بلشویزم تیتر فارسی

"Sources théoriques et historiques du parti bolchévik", Quatrième Internationale, novembre, 1953

تیتر اصلی و مأخذ

هوشنگ سپهر(م. آگاه)                                                                      Translaled into persian by Houshang Sepehr

مترجم

انتشارات طلیعه

انتشارات

۱۳۵۹

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

۲۷

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                         نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique