تروتسکی: بررسی پویائی اندیشه او

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
تروتسکی: بررسی پویائی اندیشه او تیتر فارسی

"Trotsky: A Study in the Dynamic of his Thought", Publisher: Ink Links Ltd. & Humanities Press, London, 1977

تیتر اصلی و مأخذ

هوشنگ سپهر(م. آگاه)                                                                       Translaled into persian by Houshang Sepehr

مترجم

طلیعه

انتشارات

۱۳۵۸

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

۲۳۱

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                        نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique