چرا بوروکراسی شوروی طبقه حاکم نوینی نیست؟

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
چرا بوروکراسی شوروی طبقه حاکم نوینی نیست؟ تیتر فارسی

"Why The Soviet Bureaucracy is not a New Ruling Class ?‎", Published in Monthly Review, 31.1979/80 (3) pp.63-86‎‎

تیتر اصلی و مأخذ

اندیشه رهایی                                                                                           Translated into persian by : Rahaii 

مترجم

اندیشه رهایی

انتشارات

 

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

۱۶

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                         نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique