شکل گیری اندیشه اقتصادی کارل مارکس

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
شکل گیری اندیشه اقتصادی کارل مارکس تیتر فارسی

" The formation of the economic thought of Karl Marx : 1843 to Capital " London : NLB, 1971.

تیتر اصلی و مأخذ

؟؟؟

مترجم

؟؟؟

انتشارات

۱۳۶۴

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

؟؟؟

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                         نسخه

 
؟؟؟

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique