احزاب پیشتاز

آرشیو اینترنتی ارنست مندل
 
احزاب پیشتاز تیتر فارسی

"Vanguard Parties‎", (Article, Bulletin in Defence of Marxismn,N°44, March 12-15, 1983 )

تیتر اصلی و مأخذ

عارف پارسا                                                                                            Translaled into persian by Aref Parsa

مترجم

آلترناتیو

انتشارات

۱۳۹۰

چاپ اول

آرشیو ارنست مندل

چاپ الکتروتیکی

۶

تعداد صفحات
 

 

 

            نسخه                         نسخه

 
صفحه اول
زندگینامه
آثار ترجمه شده به فارسی
نوشته های دیگران درباره مندل
سایت انگلیسی
سایت فرانسوی
سایت آلمانی
سایت اسپانیائی
سایت هلندی
سايت های ديگر
در باره اين سايت
تماس با ما

تماس با ما

Avec le soutien de la Formation Leon Lesoil, 20, rue Plantin, B-1070 Bruxelles, Belgique